Privacy verklaring

In het kader van mijn dienstverlening verwerk ik uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring heb ik opgesteld om u te informeren over hoe ik met uw persoonsgegevens omgaan.

Contactgegevens
De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Ontdekkingskracht Coaching
Marika Berghuis
Mgr. Frenkenstraat 41
5674 RV Nuenen
06-57318616
info@ontdekkingskracht-coaching.nl

KvK nr.: 77440579

Ontdekkingskracht Coaching verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan mij verstrekt via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kan ik uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

Persoonsgegevens
Ontdekkingskracht Coaching verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • NAW gegevens
 • Contactgegevens, namelijk e-mailadres en telefoonnummer(s)

Met welk doel en op basis van welke grondslag worden persoonsgegevens verwerkt?
Ontdekkingskracht Coaching verwerkt deze persoonsgegevens voor volgende doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact, plannen afspraken, verzetten afspraken;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren,
 • U te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten,
 • Het verrichten van administratieve handelingen;
 • Het versturen van facturen;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen bijvoorbeeld voor de belastingaangifte;
 • Het voeren van geschillen;
 • Het verzenden van de nieuwsbrief. Ontdekkingskracht Coaching vraagt altijd expliciet toestemming om uw email adres op de mailinglijst van de nieuwsbrief te plaatsen.

De grondslag voor de verwerking van deze gegevens is gegeven toestemming of een afgesloten overeenkomst.

Ik verwerk bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan uw overeenkomst, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

Tevens verwerken ik persoonsgegevens, omdat Ontdekkingskracht Coaching hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;
 • De verbetering van haar diensten;
 • De bescherming van haar financiële belangen;
 • Beveiliging en het beheer van haar systemen;

Verstrekking aan derden
Ontdekkingskracht Coaching verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Hoe lang uw gegevens bewaard worden
Ontdekkingskracht Coaching zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang deze nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Ontdekkingskracht Coaching zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

De algemene bewaartermijn voor alle opgeslagen gegevens is maximaal 5 jaar, tenzij de wettelijke bewaartermijn verlangt dat gegevens langer bewaard moeten worden, zoals voor de Belastingdienst (7 jaar).

Cookies
Ontdekkingskracht Coaching gebruikt functionele, analytische cookies waarbij de IP-adressen geanonimiseerd worden. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Ontdekkingskracht Coaching gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen analyseren en optimaliseren. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Cookieoverzicht

Naam Type(s) Cookies Bewaartermijn
DoubleClick Tracking test_cookie Einde sessie
       
Google Tracking

__Secure-3PAPISID
__Secure-3PSID
__Secure-APISID
__Secure-HSID
__Secure-SSID
_gcl_au
1P_JAR
APISID
HSID
NID
SAPISID
SID

Einde sessie
Einde sessie
Einde sessie
Einde sessie
Einde sessie
3 maanden
Einde sessie
Einde sessie
Einde sessie
Einde sessie
Einde sessie
Einde sessie
       
Google Analytics Analytisch _gat
_gat_gat_UA-189800273-1
_gid
Einde sessie
Einde sessie
22 uur
       
Site Cookies Functioneel PHPSESSID Einde sessie


Uw rechten
U heeft het recht om Ontdekkingskracht Coaching een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u Ontdekkingskracht Coaching verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Ontdekkingskracht Coaching
Marika Berghuis
Mgr. Frenkenstraat 41
5674 RV Nuenen
06-57318616
info@ontdekkingskracht-coaching.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met uw verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Ontdekkingskracht Coaching, laat dit dan vooral aan mij weten. Mocht u er met mij niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 19 juni 2023.

Ontdekkingskracht Coaching kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Ik raad u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.